Základní informace o léčbě závislosti na oddělení 21A:

 

 

•  Přijímáme pacienty starší 18 let z celé České republiky

•  Komplexní léčba závislosti trvá 3 měsíce s možností prodloužení pobytu o 1 měsíc. Zkrácená léčba není považová  za řádně ukončenou ústavní léčbu závislosti.
•  Léčba závislosti je plně hrazena ze zdravot. pojištění, pacient již nehradí regulační poplatky.
•  K ústavní léčbě závislosti se objednáváte osobně nebo telefonicky.

Termín nástupu závisí od obsazení oddělení (na místo pacienta, který léčbu končí, objednáváme nového zájemce)

• 21A je oddělení otevřené a nedisponuje detoxifikační jednotkou. Proto je důležité nastoupit k
léčbě závislosti minimálně po 5-denní abstinenci od jakékoliv návykové látky.

Je možné nastoupit okamžitě po absolvované detoxifikaci (v den propuštění z detoxu z jiného zařízení).

V případě, že jste schopen abstinovat miimálně 5 dnů bez nutnosti ústavní detoxifikace (zvládnutí odvykacího stavu bez pomocí léků, a nebo s jejich podporou), můžete k léčbě nastoupit z domu bez prodělané detoxifikace.

• Termín přijetí je NEVYHNUTNÉ potvrdit telefonicky nejpozději týden před termínem nástupu na léčbu. Pokuď tak
neučiníte, na Vaše místo bude objednán nejbližší zájemce a v objednaný termín nebudete přijatý.

•  K přijetí se dostavte v domluveném termínu. Mezi 8,00 a 9,00 hodinou se hlaste nejdříve na vrátnici, poté budete pracovníky vrátnice odesláni na centrální příjem. Pokud se v uvedeném termínu a čase nedostavíte, a nebo neomluvíte, v den Vašeho objednaného přijetí bude po 10,00 hodině domluvený příjem zájemce, který bude splňovat podmínky přijetí a bude schopen dostavit se v ten den k přijetí do 18,00 hodin.    
•  Propuštěni budete v pondělí, úterý, ve středu nebo čtvrtek po ranní komunitě, o přesném termínu ukončení léčby budete informováni nejpozději v den nejbližší velké vizity.
•  V případě zájmu o předčasné ukončení léčby na vlastní žádost, toto nahlásíte na ranní komunitě ve všední den,respektujete 24 hodinovou lhůtu, tzn. že nejdříve můžete být propuštěn následující den po ranní komunitě. Pacienti, kteří odchází na vlastní žádost předčasně, nemají tedy ukončenou komplexní ústavní léčbu závislosti, nemají nárok na doléčovací opakovací pobyt.
•  V první den (maximálně několik dní) budete v tzv. příjmové fázi léčby, máte omezený režim (tzn. bez vycházek do areálu léčebny, bez možnosti návštěv, bez možností telefonovat a používat mobilní telefon)

•  Na oddělení je povoleno kouření sypaného tabáku

•  Není povoleno zalévání sypaných čajů
•  Propustky přes noc jsou limitované. Jejich získání je podmíněno aktivní účastí v léčbě, maximálně budete mít možnost třech propustek přes noc za 4 měsíce léčby.

V průběhu hospitalizace může být na základě aktuálního zdravotního stavu rozhodnuto o překladu na jiné oddělení v rámci primariátu.

CO NABÍZÍME:
-> skupinovou terapii v menších skupinách
-> dostupnost individuálních konzultací
-> skupinovou terapii pro pacienty se závislostí na nelegálních návykových látkách s terapeutem ex-userem (sebezkušenost v oblasti závislosti)
-> arteterapii, taneční terapii, jogu, canisterapii, činností terapii v různých dílnách a zahradě
-> možnost sportovních aktivit (k dispozici je v areálu léčebny tělocvična a na oddělení nově vybudovaná posilovna)
-> nácvik relaxačních metod
-> možnost organizace výletů, sportovních dnů, návštěv kina a divadla
-> přímo na oddělení dostupnost PC s internetem

 

U všech zájemců o ústavní léčbu u nás vyžadujeme minimálně 5-denní abstinenci od všech návykových látek (alkoholu, drog, či léků s rizikem vzniku - léky na spaní, na zklidnění, opioidní analgetika, substituce...)

 


JAKÉ LÉČEBNÉ POBYTY NABÍZÍME:


-> KOMPLEXNÍ LÉČBA
- standardní délka komplexního pobytu je 3 měsíce s možností prodloužení pobytu o 1 měsíc.
- komplexní léčbu v našem zařízení můžete absolvovat maximálně 3krát v průběhu 5 let.
 

->DOLÉČOVACÍ POBYT = OPAKOVACÍ LÉČBAtzv. "opakovačka"
- na opakovací léčbu jste přijati po absolvování komplexní 3měsíční léčby, jedná se o jednu z forem doléčování

- přijati budete v pondělí a propuštěni v pátek po ranní komunitě
- opakovací léčba probíhá první rok po řádně ukončené komplexní léčbě závislosti vždy po třech měsících, tzn. čtyřikrát do roka, druhý rok pak dvakrát do roka, každý další rok 1x ročně.
- ke přijetí s sebou přinesete potvrzení o abstinenci (vystaveno ambulantním psychiatrem, a nebo jiným odborníkem (je to známka toho, že se pravidelně doléčujete)
- je určena i pro Vás, kteří jste po recidivě absolvovali stabilizační pobyt
- při porušení abstinence od jakékoliv látky nebudete k opakovací léčbě přijati. Bude Vám nabídnutý stabilizační pobyt nebo komplexní léčba. 

V případě, že doporučený pobyt odmítnete, ztrácíte nárok na další opakovací pobyt a Vaše hospitalizace bude okamžitě ukončena.

 

-> STABILIZAČNÍ POBYT
- pokud po absolvování  komplexní léčby porušíte abstinenci a Váš stav nebude vyžadovat další komplexní léčbu, máte možnost absolvovat stabilizační pobyt v rozsahu 2 - 6ti týdnů
- o četnosti stabilizačních pobytů rozhoduje terapeutický tým a Váš zdravotní stav
- při tomto pobytu počítejte s tím, že léčbu začínáte v příjmové fázi léčby, která se započítává do celkové délky stabilizačního pobytu
 

 

SPOLEČNÉ PODMÍNKY VŠECH LÉČEBNÝCH POBYTŮ:


- před nástupem na léčebný pobyt minimálně 7 dní předem telefonicky potvrdíte termín nástupu a v den nástupu se
dostavíte do 9 hodin.

Pokud tak neučiníte, ztrácíte nárok na léčebný pobyt. Případné změny v termínu nástupu sdělte předem telefonicky nebo mailem.
- v průběhu ústavní léčby závislostí nebudou řešeny Vaše chronické tělesné potíže s výjimkou akutních stavů
- Vaše účast na všech terapeutických aktivitách je žádoucí, je důležité Vaši pozornost zaměřovat na problematiku závislosti

 

 

Opakovací léčby

 

Doléčování je nedílnou součástí léčby a jeho podceňování sehrává mnohdy hlavní roli při recidivě závislosti.
Bylo by mylné domnívat se, že absolvováním 4-měsíční léčby v léčebně se člověk stane zcela vyléčeným. Léčbu by měl klient chápat spíše jako přípravu na zvládání života bez návykové látky mimo chráněné prostředí oddělení.

Závislost je onemocněním chronickým a silně recidivujícím (tzn. že má tendenci se vracet, opakovat...). Proto doporučujeme věnovat otázce doléčová-ní zvýšenou pozornost již během léčby.

Jedním ze způsobů doléčování, které nabízí naše oddělení absolventům komplexní (4-měsíční) léčby závislosti jsou tzv. opakovací léčby.

První opakovací léčba ("opakovačka") se zpravidla doporučuje po třech měsících od ukončení řádné léčby.

 

Doléčovací opakovací pobyt pacient nastupuje na 5 dní (od pondělí do pátku) a účastní se všech terapeutických aktivitoddělení. V případě zájmu pacienta je možné doléčovací pobyt prodloužit na delší dobu.

Opakovací léčby jsou jedním ze způsobů, jak si udržovat ostražitost vůči návykové látce. Navíc abstinující pacienti jsou pro pacienty v komplexní léčbě závislosti důkazem toho, že abstinence není ničím výjimečným a že "to skutečně  funguje".

Někteří klienti k nám jezdí na opakovací pobyty i po mnoha letech abstinence.

 


 

Vyhledávání

Kontakt

Oddělení léčby závislostí 21 Psychiatrická léčebna Šternberk
Olomoucká 173
Šternberk 785 01
21A (muži + ženy): 585085210
21B (muži): 585085214